Overgangen til nye energikilder er i ferd med å fundamentalt forandre samfunnet vårt. Det involverer ikke bare produksjon, distribusjon og energiforbruk, men fører også til betydelige sosiale og adferdsmessige endringer – som i lengden kan påvirke vår demokratiforståelse. Det er bred enighet om at hvis disse endringene være mulige, er man avhengig av aksept i befolkningen. Eksperter og forskere er enig om veien videre, på tross av dette ser man økende aktiv motstand mot det grønne skiftet og innføring av energipolitikk og – teknologi i alle samfunnslag.